1. Wydajność każdego separatora aerodynamicznego zależy od jego rozmiaru i wagi

Naprzykład, wydajność 5 ton na godzinę w czyszczeniu pierwotnym, czyli dokładnym (ziarno handlowe), może być osiągalna tylko w przypadku, gdy separator ma parametry nie mniejsze, niż:

  • Waga – 150 kg
  • Wymiary (dlugość*szerokość*wysokość) – 150cm*40cm*180cm

Odpowiednio, separator o wydajności 10 ton na godzinę w czyszczeniu pierwotnym musi być 1,5-2 razy większy i cięższy, niż piątka, inaczej się nie oczyści tyle zboża na takiej maszynie.

2. Komora urządzenia napędowego nie może być węższa, niż komora separacji

ponieważ to obniża dokładność czyszczenia i precyzyjność kalibracji ziaren

3. Rozdzielnica elektryczna musi być tylko wewnątrz korpusu separatora

i w żadnym razie nie na zewnątrz, bo może to spowodować uszkodzenie rozdzielnicy, zwłaszcza przewodów elektrycznych, i wskutek tego pojawienie usterek lub nawet zwarcia

4. Separator musi być pofarbowany emalią proszkową, a nie zwykłą farbą

Emalia zapewnia nierdzewność na okres ponad 5 lat, natomiast z farbą korpus maszyny zacznie rdzewieć już na drugim roku eksploatacji

5. Przewody elektryczne nie mogą być usytuowane koło wentylatora,

ponieważ powoduje to ich uszkodzenie, zwarcie i nawet pożar.

Electric wires can not be located near the fan, because it causes their damage, short circuit and even fire.

6. Lekkie frakcji po oddzieleniu od ziarniaka muszą być odprowadzane nazewnątrz

razem z powietrzem przez specjalny kanal do siatek lub cyklonu. Cykl zamknięty na separatorach aerodynamicznych jest pożarowo niebezpieczny przez to, że ciągle tam kumulują się plewy, kurz i inne lekkie zaśmiecenia, które w każdym momencie mogą się zapalić.

Light fractions separated from the kernel must be directed outside together with the air through a special channel into mesh or a cyclone. The closed cycle on the aerodynamic separators is fire-hazardous by the fact that it still accumulates chaff, dust and other light litters that can burn at any moment.